produkt

Plastyfikator DEHT wytwarzany przez nas, mimo iż pochodzi częściowo z odpadów (PET lub PBT), zachowuje parametry bardzo zbliżone do standardowych produktów rynkowych (wytwarzanych z kwasu tereftalowego). Wyniki analizy naszego produktu, przeprowadzonej przez Grupę Azoty, przedstawiono poniżej.

badany parametrwymaganienasz DEHT
barwa (w skali Pt–Co st. Hz)< 30< 50*
gęstość w 20°C (g/cm3)> 0,980
< 0,985
0,98165
współczynnik załamania światła (n20D)> 1,4900
< 1,4915
1,4912
zawartość wolnych kwasów w przeliczeniu
na kwas tereftalowy (% m/m)
< 0,01< 0,04*
temperatura zapłonu (°C)> 220238
zawartość substancji lotnych w temp. 100°C
(% m/m)
< 0,30,07
zawartość wody (% m/m)< 0,10,01
* wartość wymagana jest możliwa do uzyskania

 
Jest też znacznie lepszy od innych plastyfikatorów wytwarzanych z udziałem odpadów:

butelka z bursztynową cieczą
plastyfikator chiński pochodzący z recyclingu,
cena ok. 1.200 USD/t
(barwa bursztynowa)
kolba z bezbarwną cieczą
nasz plastyfikator pochodzący z recyclingu,
cena poniżej 1.200 USD/t
(przezroczysty)